Centralny Okręg Szkoleniowy

Opis projektu

Cele projektu i planowane efekty

Projekt zakłada przeszkolenie 2307 osób zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych mających miejsce zamieszkania na terenie obszaru realizacji projektu. Zakładamy, że minimum 924 uczestników podniesie swoje kwalifikacje zawodowe pozytywnie zdając egzaminy. Wartość projektu to 9 224 539,50 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 7 840 858,57 zł.

Grupa docelowa

Osoby dorosłe (18+) zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach, mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie danego subregionu, lub spoza subregionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie objętym projektem oraz zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie województwa podkarpackiego, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Minimum 60% uczestników wsparcia stanowią osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej.

Zakres projektu

Uczestnik projektu ma prawo wybrać dowolne szkolenie sklasyfikowane jako zawodowe w Bazie Usług Rozwojowych. Do ceny szkolenia należy dodać koszt egzaminu jeśli taki nie został uwzględniony w ofercie wykonawcy.

Obszar realizacji

Powiaty: mielecki, tarnobrzeski (w tym miasto Tarnobrzeg), stalowowolski, kolbuszowski, niżański.

Termin Realizacji

do 31.12.2021

Baza Usług Rozwojowych

Link do Bazy Usług Rozwojowych

Biuro Projektu

Adres: Mielec 39-300, ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego (budynek GLF); Telefon: 516 488 998; Godziny pracy: 8:00 – 16:00